بدینوسیله به اطلاع می رساند زمان بازدید دانشجویان اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و کتاب آرائی(علم اطلاعات و دانش شناسی و نسخه شناسی) دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) از بخش نسخ خطی کتابخانه های مجلس شورای اسلامی - ملی و مرعشی نجفی بدین شرح می باشد:

 


-چهارشنبه 7 خردادماه 1393 ساعت 9 صبح کتابخانه مجلس شورای اسلامی

-چهارشنبه 7 خردادماه 1393 ساعت 13 کتابخانه ملی

-پنج شنبه 8 خردادماه 1393 ساعت 8 صبح کتابخانه مرعشی نجفی

لازم بذکر است این بازدیدها با پی گیریهای اینجانب به عنوان نماینده انجمن علمی دانشجویان نسخه شناسی دانشگاه و با مساعدت ریاست و مجموعه معاونت های دانشگاه برگزار می گردد.