بر اساس اعلام کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، در اولین شماره این فصلنامه به موضوعات مختلفی مانند نسخه های خطی قرآن کریم در جهان، نسخه های منتسب به امام علی(ع)، نظر کارشناسان، و مقاله هایی مختلف در زمینه نسخه های خطی پرداخته شده است.