تعداد 30 نسخه قرآن خطی نفیس که روی پوست کتابت شده است و دو عدد تابلوی قرآنی خطی نفیس، از جنس پوست و پارچه به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شد.