اصطلاحات فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس ،تالیف محمد ولایی ،جلد پنجم ،موضوع اخبار،انتشارات آستان قدس


اصطلاحات فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس ،تالیف محمد ولایی ،جلد پنجم ،موضوع اخبار،انتشارات آستان قدس

 

اصطلاحات

عنوان

نسخه

نام مولف

نام کاتب

تاریخ تحریر

نوع کاغذ

نوع خط

نوع جلد

نام واقف

شماره کتاب

شماره اموال

1

گره بندی مویی

انساب النواصب

علی بن داود

 

1089ه.ق

آهار مهره نخودی

نسخ

تیماجی زرشکی

نایینی

50

1921

2

تیماجی ماشی

انوار نعمانی

نعمت الله جزایری

 

1118

آهار مهره حنایی

نسخ

تیماجی عنابی

نایینی

51

1922

3

تنقیح

بحار الانوار

علامه مجلسی

 

1118

آهار مهره حنایی

نسخ

تیماجی عنابی

محمد حسنخان

54

1924

4

دباحه

بحار الانوار

علامه مجلسی

 

1136

آهار مهره نخودی

نسخ

تیماجی عنابی

تسبیحی

56

1927

5

کمند مشکی

بحار الانوار

علامه مجلسی

 

1247

آهار مهره شکری

نسخ

تیماجی قهوه ای

نایینی

58

1931

6

ریاح وارح

بدیع النظار

شیخ حبیب الله بن زین

 

1329

نباتی فرنگی

نسخ

مقوا با روکش پارچه

حاج محمد حسن

59

6767

7

معنون

تحفه سلیمانیه عباسیه

محمد نصیر بن قاضی

عباسعلی نوری

1250

آهاری نباتی

نستعلیق

مقوا با روکش چارچه

 

69

6551

8

سر لوح مزدوج

ترجمه رساله اهوازیه

امام صادق

 

 

آهاری نباتی

نسخ

تیماج مشکی

ملکزاده

74

6831

9

تشعیر

ترجمه شرح غررالحکم

آقا جمال الدین

 

1124

آهاری نباتی

نسخ

تیماجی خرمایی

نایینی

76

1942

10

سفید آب

صحیح مسلم

حافظ ابوالحسین

 

932

نخودی روشن

نسخ

تیماجی عنابی

حسن هروی

202

2064

11

محشی

کافی

ابوالجعفر کلینی

 

1097

نباتی

نسخ

تیماجی عنابی

نایینی

245

2108

12

لچکی

مشکوةالمصابیح

شیخ ولی الدین

جلالادین بن شیخ

1110

نخودی

نسخ

تیماجی عنابی

ناینیی

285

2144

13

شنگرف

وافی

ملا محسن فیض کاشانی

 

1120

نخودی

نسخ

تیماجی عنابی

رحیمی

346

2192

14

مسوده

وسایل اشیعه الی التحصیل

شیخ حر عاملی

 

 

شکری

نسخ

میشی خرمایی

 

356

2204

15

طغر

احکام میت

سید هاشم بن مرتضی

 

 

فرنگی شکری

نسخ

مقوا با روکش پارچه

عضدالملک

374

2742

16

مقابله

ارث

محقق کرکی

 

1130

نخودی

نسخ

تیماجی مشکی

 

375

6542

17

کسر نویسی

ارشاد الذهان

علامه حلی

 

 

نخودی

نسخ

تیماجی ضربی

 

378

6180

18

رقم

جوامع الحکایات

شیخ عز الدین

 

 

نخودی

نستعلیق شکسته

تیماجی مشکی

 

435

6736

19

ملمع

رساله در صلوة جمعه

 

 

1190

نخودی فرنگی

نسخ

مقوا با روکش پارچه

 

516

2743

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصطلاحات فهرست کتابهای خطی کتابخانه آستان قدس ،جلد هشتم ،مولف احمد گلچین معانی،تاریخ چاپ 1350

 

ردیف

اصطلاح

عنوان نسخه

نام مولف

نام کاتب

تاریخ تحریر

نوع کاغذ

نوع خط

نوع جلد

نام واقف

شماره فهرست

شماره اموال

 

1

دایره جهان نما

آینه اسکندری

ملا حسین کاشفی

 

 

سمرقندی حنایی

نسخ و نستعلیق

تیماجی عنابی

نادر شاه

3

8232

 

2

تنجیم

احکام نجوم

 

 

 

سفید فرنگی

نسنعلیق تحریری

پارچه ای

نایینی

8

5516

 

3

هامش

احکام وجود بروج

خواجه نصیر الدین طوسی

 

قرن یازدهم

حنایی آهار مهره

نستعلیق تحریری

پارچه ای

نایینی

9

5589

 

4

شاه نشین

اختیارات شاهی

عبد الله محمد اوحدی

 

قرن یازدهم

شکری آهاره مهره

نستعلیق

پارچه تی

نایینی

9

5420

 

5

اجرام علویه

ادوار الانوار

محیی الدین ابوالفتح

 

675 ه.ق

حنایی دولت آبادی

نسخ

تیماج بنفش

نادر شاه

22

5330

 

6

اسطرلاب

 

 

 

677 یزگردی

نخودی

نستعلیق تحریری

پارچه ای

 

22

5760

 

7

استقصاء

استقصاء

ابوعلی حسن بن حارث

سلیمان بن صاعد

791ه.ق

حنایی

نسخ

پارچه ای

نادر شاه

26

5239

 

8

ترقیم

انتخاب حل التقویم

تقی الدین ابوالخیر

 

1229

فرنگی آهار مهره

نستعلیق تحریری

پارچه ای

حاج عماد

38

5535

 

9

استکتاب

بیت باب

 

 

1041

حنایی

نستعلیق تحریری

مقوایی

 

50

5241

 

10

لاحقه

تحریر اقلیدوس

اقلیدوس صوری

عبد اله محمد

1265

ترمه

تعلیق خ.ش

چرمه ای نخودی

نایینی

56

5443

 

11

چرمی بخور

تحریر اقلیدوسی

اقلیدوس صوری

بدر الدین بن سلیمان

قرن یازدهم

ترمه

نسخ

چرمی عنابی

نایینی

59

5446

 

12

نستعلیق خفی

تحریر اکرا

ثاوذوسیوس

 

قرن نهم

حنایی

نسخ

پارچه ای

ابن خاتون

74

5233

 

13

مصدر

تفسیر اربع

ابوالحسن علی بن رضوان

 

قرن نهم

ترمه

نستعلیق

 

نایینی

94

5463

 

14

کله اردکی

تقویم جدید

 

 

1321

فرنگی ضخیم

نستعلیق

مخمل ضربی

نایینی

102

5474

 

15

اکلیل زرنگار

خلاصه الحساب

شیخ محمد عاملی

محسن بن محمد

1266

ترمه

نسخ

 

 

149

9870

 

16

مشکول

معجم البلدان

شهاب الدین ابوعبدالله

 

قرن هفتم

نخودی بغدادی

نسخ مشکول

تیماج ماشی

 

479

5380

 

اصطلاحات فهرست کتابهای خطی کتابخانه آستان قدس ،جلد نهم ،مولفان نجیب مایل هروی و سید علی اردلان

ردیف

توضیحات

عنوان نسخه

نام مولف

نام کاتب

تاریخ تحریر

نوع کاغذ

نوع خط

نوع جلد

نام واقف

شماره صفحه

شماره اموال

 

1

دوصفحه آخر چلیپایی ، متن و هامش

آتشکده آذر

لطفعلی بیگ آذر بیگدلی

نامعلوم

23/ذیحجه 1237

حنایی آهار مهره

شکسته نستعلیق تحریری چهارستونی

میشن مشکی ضربی

خریداری شده

3

10407

 

2

افتادگی درآغاز وپایان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

تاریخ بلعمی

طبری ترجمه شده از عربی

نامعلوم

اواخر قرن 6 یا اوایل قرن 7

دولت آبادی خوش قلم

نسخ

تیماج قهوه ای

علی اکبر عبدالحسین

19

11505

 

3

هامش

زینه المجالس

سیدمحمد حسین معروف به مسجدی1004

نامعلوم

نامعلوم

فرنگی آهار مهره

نستعلیق قرن 13

تیماج ضربی

خریداری

39-45

10517

 

4

بعضی صفحات معلق بحواشی

مجموعه(شیراز نامه)

اب العباس معروف به ابی الخیر شیرازی

محمدباقر

رمضان 1233

ذکر نشده

نستعلیق

میشن یک لا خرمایی مندرس

خالدبابا مشار

56

9612

 

5

آغاز هرباب دارای کتیبه با زمینه زرین

بوستان سعدی

سعدی

محمد قوام شیرازی

نامعلوم

آهارمهره زرافشان

نستعلیق

دودی ضربی بوم طلا

خریداری

90

10670

 

6

یادداشت های متفرقه به شیوه چلیپایی و مختلف السطر

جنگ

نامعلوم

نامعلوم

نامعلوم

نخودی و حنایی آهار مهره

نسخ و نستعلیق 19و8 سطری

پارچه طوسی

بابا مشار

103

9745

 

7

بازو بندی گره بندی

خلاصه الخمسه

نظامی

نامعلوم

نامعلوم

ذکر نشده

نستعلیق 12 سطری متن و هامش

تیماج یک لا قهوه ای

ابوافضل شاهرخی

118

9584

 

8

شومیز

دیوان ظهیر فاریابی

فاریابی بلخی

نامعلوم

نامعلوم

کاهی نشاسته خورده

نستعلیق خوش 14 سطری

شومیز

خریداری

144

10448

 

9

سرلوح ها کار نشده و کمند کشی باقی مانده است

دیوان عرفی

عرفی شیرازی

نامعلوم

رمضان1079

نخودی آهار مهره

نستعلیق هندی 16 سطری

مشمع پارچه ای جدید مشکی عطف تیماج مشکی

خریداری

148

10468

 

                               

 

 

 

 

اصطلاحات فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس ،تالیف محمدوفادار مرادی ،جلد پانزدهم، موضوع طب،انتشارات آستان قدس

ردیف

توضیحات

عنوان نسخه

نام مولف

نام کاتب

تاریخ تحریر

نوع کاغذ

نوع خط

نوع جلد

نام واقف

شماره صفحه

شماره اموال

1

نسخه مصححومقابلهشده

آدابوادعیهحج

 

علاّمه)ملامحمدباقر( مجلسی

نامعلوم

2812 ق

کاغذنخودی

نسخ 22 سطری

مقواباروکشپارچه

نادرشاه

7 فایل پی دی اف

3154

2

نسخهمصحح

آدابوتعقیباتنماز

محمدکاظمبنمحمدفاضلشریف

نامعلوم

اوائلسده12 ه ق

کاغذشکری

نسخ 23 سطری

مقواباروکشپارچه

نادرشاه

9

3282

3

مضرس کاری

ادعیّه

امیردوستمحمدبنعبدالرحیمحسینیمصدَّر

نامعلوم

جمعه20ج 1، 1068

حنائی

نسخ14سطری

تیماجعنابی

خریداریآستانقدس

17

9191

4

سرلوحمزدوجزرپروش مرصعمنقش

ادعیّه

 

ظهیرالدولهمحمدابراهیمخان،

1221ه ق

آهارمهرهنخودی

نسخخوب،7سطری

تیماجعنابیباروکشترمه

مروتمن الملکمیرزاسعیدخانمتولیباشی

31

3130

 

 

 

 

 

 

 

 

اصطلاحات فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس ،تالیف غلامعلی عرفانیان ،جلد نوزدهم، موضوع طب،انتشارات آستان قدس

ردیف

توضیحات

عنوان نسخه

نام مولف

نام کاتب

تاریخ تحریر

نوع کاغذ

نوع خط

نوع جلد

نام واقف

شماره صفحه

شماره اموال

1

نسخه مقابله شده است

اقتصادالمسائل فی طب

ابوزیدحنین بن اسحق العبادی

نامعلوم

6 ربیع الاول730 ق

خانبالغ

نسخ

مقوا با رویه پارچه

میرزا رضا خان نائینی

3

5156

2

مشکول

ترقیق الاصل تنضیق العسل

مجدالدین ابوطاهرمحمدبن یعقوب فیروز آبادی

کاتب اول نامعلوم رساله دوم محمد بن محمود بن محمد الکازرونی

اواخر قرن هشتم و دورساله اخیر قرن نهم

حنائی

نسخ مشکول

تیماج زرشکی با سجاف مشکی

ابن خاتون

99

5060

3

عناوین با مرکب سیاه

رساله فی العلاج المشایخ

نامعلوم

نامعلوم

قرن ششم

نخودی

نسخ

مقوا با رویه پارچه

نادرشاه

247

5112

4

اسیوط

تسهیل المنافع

ابراهیم بن عبدالرحمن بن اب بکر الارزقی

نامعلوم

قرن نهم و دهم

مصری(اسیوط)

نسخ

تیماج مشکی

نادر شاه

 

1145

5

مولف احتمالی است

کفایه الطب

شرف الدین ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد الکمالی

نامعلوم

غره ربیع الاول 815 ق

نخودی

نسخ خفی

مقوا با رویه پارچه

میرزا رضاخان نائینی

482

5215

6

بعضی اوراق محشی

مرکبات التاهیه

نامعلوم

نامعلوم

1095ق

نخودی

نستعلیق شکسته

تیماج قهوه ای

زین العابدین اصفهانی

522

5144

7

مختلف السطر

مرکبات قرابادین

نامعلوم

نامعلوم

25 ذیحجه 1002 ق

نخودی

نسخ

تیماج قهوه ای

خریداری شده

524

13270