دکتر صلاحی یک لوح فشرده نسخه خطی ارزشمند «دیوان امیرعلیشیر نوایی» اثر بنیان گذار زبان و ادبیات ازبکی را که با دست خط امیرعلشیرنوایی نوشته شده و درکتابخانه کاخ گلستان نگهداری می شود، به همراه یک لوح فشرده«کتابشناسی ازبکستان» که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می شود را به کتابخانه ملی ازبکستان اهداء کرد.