بر اساس تفاهم نامه ای که به امضای روسای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه ملی آکادمیک قزاقستان رسید، مقرر شد، دو طرف در زمینه پژوهش های ایران شناسی، اسلام شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی همکاری کنند.


این تفاهم نامه که در 6 ماده تنظیم شده و به امضای دکتر اسحق صلاحی و "علیبیک اسکاروف" رسیده، دو طرف در خصوص مبادله تجربه و اطلاعات در زمینه علوم کتابداری و اطلاع رسانی، کتابخانه دیجیتال، نسخه شناسی، منابع نفیس خطی، فراهم آوری، فهرست نویسی، منابع دیجیتال، حفاظت و مرمت منابع به توافق رسیدند.

 

هم چنین مقررشد دو طرف در زمینه مبادله استاد و کارشناس و مواد کتابخانه ای شامل نسخه های خطی، منابع اطلاعاتی چاپی و غیرچاپی و اطلاعات موجود در زمینه انتشارات جدید سالانه و هم چنین تهیه و ارسال نسخه رقومی کتاب های خطی و چاپ سنگی با هم همکاری کنند.

 

برگزاری مشترک نمایشگاه های معرفی در سازمان طرف مقابل اعم از اسناد، پوستر و عکس از دیگر مفاد این تفاهم نامه همکاری است. گفتنی است این تفاهم نامه به مدت سه سال معتبر است.