دومین نشست از مجموعه نشست های تخصصی آشنایی با مراکز اسنادی و تاریخ پژوهشی سه شنبه 7 خرداد در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار می شود.

در این نشست که به منظور معرفی مراکز اسنادی و تاریخ پژوهی برگزار می شود، کاظم فرامرزی رئیس مرکز ملی اسناد و کتابخانه دفاع مقدس به معرفی این مرکز می پردازد. دومین نشست تخصصی آشنایی با مراکز اسنادی و تاریخ پژوهشی ساعت 10 تا 12، در سالن کنفرانس ساختمان آرشیو ملی ایران واقع در بزرگراه شهید حقانی(شرق به غرب)، بعداز پل همت، ابتدای خیابان کوشا، طبقه هفتم برگزار می شود و شرکت در آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.