دکتر جعفر مهراد سرپرست کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی، از تصویب برنامه کارشناسی ارشد مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد.


در این جلسه که ساعت 7 تا 9 صبح روز یکشنبه 12/3/1392 در دفتر معاون آموزشی وزارت علوم تشکیل شده بود، تعدادی از رشته های دانشگاهی از جمله جغرافیای شهری، ادبیات فارسی با گرایش دفاع مقدس و کارشناسی ارشد مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

 تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی با احتساب پایان نامه و بدون در نظر گرفتن دروس جبرانی 32 واحد است: دروس تخصصی اجباری 22 واحد، دروس تخصصی اختیاری 4 واحد و پایان نامه 6 واحد.

 براساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، درسهای تخصصی اجباری عبارتند از: مبانی نسخه شناسی و تصحیح متون، مرجع شناسی نسخه های خطی، نسخه شناسی 1، نسخه شناسی 2، فهرست نویسی نسخه های خطی، مدیریت مراکز نسخه های خطی، کاربرد فناوری در نسخه های خطی، حفاظت و نگهداری نسخه های خطی، تاریخ فهرست نگاری، روش تحقیق و کارورزی که تعداد واحدهای درسهای یادشده هر کدام به ارزش 2 واحد می باشد. تعداد واحدهای پایان نامه نیز 6 واحد می باشد.

 درسهای تخصصی اختیاری این دوره از این قرار است:

 آشنایی با کتابهای چاپ سنگی و نادر 2- متون زبان ترکی 3- متون زبان اردو 4- متون زبان روسی 5- نسخه های خطی قرآنی 6- اصول تصحیح متون خطی که تعداد واحدهای هر یک از این درس ها به ارزش 2 واحد می باشد و دانشجویان ملزم به انتخاب 2 درس از دروس اختیاری هستند.

 با توجه به مصوب شدن این برنامه، پس از امضای وزیر محترم علوم، تحقیقات وفناوری دانشگاه های متقاضی می توانند به تاسیس این دوره اقدام کنند.

 دکتر مهراد در پایان گفت: گرایش بازیابی اطلاعات و دانش در مقطع دکتری به علت ضیق وقت به جلسه آینده موکول گردید.