پست های ارسال شده در آدر سال 1392

کتابخانه های مصر

جمهوری عربی مصرواقعدرشمالشرقیافریقا،ازشمالبهدریایمدیترانه؛ازشرقبهاسرائیل،خلیجعقبه،ودریایسرخ؛ازجنوببهسودان؛وازغرببهلیبیمحدوداست. جمعیتآن (طبقآمارسال 2005) 77505756 نفرومساحتش 1001449 کیلومترمربعاست. زبانرسمیاینکشورعربیاستوبه‌زبان‌هایفرانسهوانگلیسینیزدرسطحیگستردهصحبتمی‌شود. تاریخچه. سابقهومنشأکتابخانه‌هایمصررامی‌توانازادواربسیاردوردرزمانفراعنهشناساییوردیابیکردکهبه‌مدت 6000 سالدوامداشتند. مجموعه‌هایشخصیکوچکدرمدارس،کاخ‌ها،ومعابدجایدادهشدهبودند. کتابخانهرامسسدوم،درحدودسال‌های 1304-1237ق.م.،احتمالابزرگ‌ترینکتابخانهدرعهدباستانیمصربودکهدارای 20000 طومارپاپیروسشاملآثاریدرزمینه‌هایکشاورزی،نجوم،تاریخ،و (علم) آبیاری،وهمچنینشعروداستانبودهاست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

کارگاه «کتابخانه، موزه، آرشیو؛ وجوه اشتراک و افتراق» برگزار شد

در بزرگداشت هفته کتاب کارگاه آموزشی «کتابخانه، موزه، آرشیو؛ وجوه اشتراک و افتراق» توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

ذخیره‌سازی نسخه های خطی موجود در پایگاه‌‌‌های نسخه‌های خطی فارسی

شماره سوم از دوره بیست و چهارم در پاییز1392، از فصلنامه «مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات»، با 9 عنوان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

فرامرز مسعودی:مواردی مانند جمع آوری اسناد و نسخ خطی اموری اجرایی هستند

فرامرز مسعودی، دبیر کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی و عضو هیات مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران:اگر چه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

کلیات کتاب ماه اثر شایسته سیزدهمین آئین حامیان نسخ خطی شناخته شد

آئین بزرگداشت سیزدهمین حامیان نسخ خطی دیروز با حضور اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، محمد رجبی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید