# کارگاه_آموزشی_&171;نسخه‌شناسی_و_تصحیح_متون_تاریخ